BODOVNA RANG LISTA OD 7.10.2022.GODINE

JU OSNOVNA ŠKOLA “ZAIM KOLAR”

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se kandidati koji su predali prijave na Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ ” Zaim Kolar” Dejčići, za koji je obavještenje objavljeno dana 7.10.2022. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje”, a kompletan tekst javnog konkursa na službenoj internet stranici škole, Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”, a čije su prijave blagovremene i potpune, da eventualne primjedbe na Bodovne rang-liste objavljene na službenoj internet stranici škole i oglasnoj ploči škole, mogu iskazati na e-mail adresu primjedbezaimkolar@gmail.com u roku od 24 sata od dana objavljivanja Bodovnih rang-liste na naprijed navedenim mjestima.

Kandidati koji ulože primjedbe na Bodovne rang-liste neće biti uskraćeni za korištenje svih redovnih i vanrednih pravnih lijekova definisanih Pravilnikom s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ( “Službene novine Kantona Sarajevo” broj : 12/22 , 22/22) i drugim relevantnim propisima.

Direktor škole

Adis Hodžić

Bodovna rang-lista nastavnika, stručnih saradnika i saradnika – psiholog

Bodovna rang-lista nastavnika, stručnih saradnika i saradnika – islamska vjeronauka

Bodovna rang-lista za obavljanje drugih poslova u ustanovi – higijeničarka-sobarica u školi u prirodi