Bodovne rang liste za radna mjesta

Obavještavaju se kandidati koji su predali prijave na Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ “Zaim Kolar” Dejčići, za koji je obavještenje objavljeno dana 7.6.2023. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje”, a kompletan tekst javnog konkursa na službenoj internet stranici škole, Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”, a čije su prijave blagovremene i potpune, da eventualne primjedbe na Bodovne rang-liste objavljene na službenoj internet stranici škole i oglasnoj ploči škole, mogu iskazati na e-mail adresu oszaimkolar@gmail.com u roku od 24 sata od dana objavljivanja Bodovnih rang-liste na naprijed navedenim mjestima:

a)

Nastavnik njemačkog jezika

Nastavnik geografije

Nastavnik historije i društva

Nastavnik biologije

Nastavnik matematike

Nastavnik fizike

Nastavnik likovne kulture

Nastavnik muzičke kulture

Nastavnik islamske vjeronauke

Asistent u školi u prirodi

b)

Nastavnik TZO

Asistent u školi u prirodi