Bodovne rang liste za radna mjesta

Obavještavaju se kandidati koji su predali prijave na Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Osnovna škola “Zaim Kolar”, čije su prijave blagovremene i potpune, a za koji je obavještenje objavljeno dana 7.6.2023. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje”, a kompletan tekst javnog konkursa na službenoj internet stranici škole, Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”, a Obavještenje o ispravci i dopuni javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta, objavljeno je u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 14.6.2023. godine, a kompletan tekst javnog konkursa na službenoj internet stranici škole, Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”da eventualne primjedbe na Bodovne rang-liste objavljene na službenoj internet stranici škole i oglasnoj ploči škole, mogu iskazati na e-mail adresu oszaimkolar@gmail.com u roku od 24 sata od dana objavljivanja Bodovnih rang-liste na naprijed navedenim mjestima.

Bodovna rang lista za radno mjesto Nastavnik tehničke kulture i osnova tehnike

Bodovna rang lista za radno mjesto Nastavnik informatike