OBAVIJEST – BODOVNE RANG-LISTE

JU OSNOVNA ŠKOLA “ZAIM KOLAR”

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se kandidati koji su predali prijave na Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ ” Zaim Kolar” Dejčići, za koji je obavještenje objavljeno dana 2.6.2022. godine u dnevnim novinama “Oslobođenje”, a kompletan tekst javnog konkursa na službenoj internet stranici škole, Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”, a čije su prijave blagovremene i potpune, da eventualne primjedbe na Bodovne rang-liste objavljene na službenoj internet stranici škole i oglasnoj ploči škole, mogu iskazati na e-mail adresu primjedbezaimkolar@gmail.com u roku od 24 sata od dana objavljivanja Bodovnih rang-liste na naprijed navedenim mjestima.

Kandidati koji ulože primjedbe na Bodovne rang-liste neće biti uskraćeni za korištenje svih redovnih i vanrednih pravnih lijekova definisanih Pravilnikom s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ( “Službene novine Kantona Sarajevo” broj : 12/22 , 22/22) i drugim relevantnim propisima.

Direktor škole

Adis Hodžić

BODOVNA RANG LISTA – nastavnik razredne nastave – pozicija a) 1

BODOVNA RANG LISTA – nastavnik razredne nastave – pozicija a) 2

BODOVNA RANG LISTA – nastavnik njemačkog jezika -pozicija b) 1

BODOVNA RANG LISTA – nastavnik geografije-zemljopisa -pozicija b) 2

BODOVNA RANG LISTA – nastavnik historije-povjesti (historija i društvo – kombinovana nastava) -pozicija b) 3

BODOVNA RANG LISTA – nastavnik biologije (biologija i priroda – kombinovana nastava) -pozicija b) 4

BODOVNA RANG LISTA – nastavnik matematike -pozicija b) 5

BODOVNA RANG LISTA – nastavnik fizike -pozicija b) 6

BODOVNA RANG LISTA – nastavnik likovne kulture -pozicija b) 7

BODOVNA RANG LISTA – nastavnik muzičke kuture -pozicija b) 8

BODOVNA RANG LISTA – asistent u školi u prirodi -pozicija b) 9

BODOVNA RANG LISTA – nastavnik islamske vjeronauke -pozicija c) 1

BODOVNA RANG LISTA – psiholog -pozicija d) 1